Košík

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa multifunkcia s.r.o., Žellova č. 18178/6, 821 08 Bratislava, tel.: +421 (0) 908726589, e-mail: booking@samsystem.sk, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

 


1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté osoby – klientov e-shopu, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu objednaním dodania tovaru v e-shope a jeho zakúpením, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel predaja zakúpeného tovaru, jeho doručenia a pre účel prípadnej reklamácie zakúpeného tovaru,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

c) príjemcami osobných údajov môžu byť Finančná správa SR, Štátna obchodná inšpekcia, sprostredkovatelia poskytujúci kurierske služby a ďalší.

 
2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – klientov e-shopu, uskutočňujúcich platobné operácie pre prevádzkovateľa, že 

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri objednávaní a nákupe tovaru v e-shope, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel jeho povinného vedenia účtovníctva,,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona podľa zákona č. 421/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien,

c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, Štátna obchodná inšpekcia a ďalší.

 

 

4. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby korešpondujúce s prevádzkovateľom, že 

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,

c) príjemcami osobných údajov sú Štátne archívy Ministerstva vnútra SR.

 


Ďalej Vás informujeme, že 

a) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

b) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním,

d) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia (GDPR) a § 21 až 28 Zákona máte máte: 

  • právo prístup k osobným údajom (získaním potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú),
  • právo na opravenie Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,
  • právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (ak namietate ich správnosť, ak je spracúvanie protizákonné, ak namietate proti vymazaniu a žiadate len obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebujete Vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
  • právo získať Vaše osobné údaje, 
  • právo preniesť Vaše osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate že spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým Ste priamo dotknutý na svojich zákonných právach,
  • právo získať od prevádzkovateľ informáciu, ak neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, z akého zdroja Vaše osobné údaje pochádzajú (prípadne či sú z verejne prístupných zdrojov), 
  • právo aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania.

e) ako dotknutá osoba Ste oprávnená uplatniť si svoje práva /uvedené v ods. d)/ žiadosťou doručenou prevádzkovateľovi listinnou alebo e-mailovou poštou, telefonickým kontaktom.

 


V Bratislave dňa 25. septembra 2021.